Logo de l'APFA

QUELQUES MOTS DES AFFAIRES EN NYANJA

Auteur : Damazio Phiri

Coordonnateurs : Jean-Luc Taradel et Aurélie Layemard


En cliquant sur chaque terme français, vous provoquez l'affichage de sa définition.

FRANÇAIS NYANJA
acheteur ogura
acteur planétaire munthu ochita masewero pa malo ochitira ya anthu onse
affaires malonda
aide en ligne thandizo la pa Intaneti
album de presse buku la amtola nkhani
argent du cœur konda ndalama
arrosage kuthilira
attaquant wakuba
au revoir tsalani bwino
banque de données mbili ya bank
besoins zofunika
bonjour mwauka bwanji
Bourse kusintha kwa zinthu pa za malonda
boutique hors taxes sitolo losapereka msonkho mwalamulo
capacité d'autofinancement ndalama zolowa
capital-risque ndalama zoyambira malonda
capitaux flottants ndalama ya mphamvu kwambiri
centre commercial malo ochitira malonda amasitolo
centre d'affaires international likulu la msika wa dziko lonse
chaîne logistique njira yopanga dongosolo
chevalier blanc usiku wabwino
chevalier noir usiku oipa
client kastomala
coentreprise malonda ochitira pamodzi
cœur de métier kuchita zinthu mofunika
commerce malonda
commerce en ligne malonda a pa intaneti
commerce équitable malonda ochitiwa bwino
comptant ndalama
conditions internationales de vente (CIV) malamulo a malonda akunja kwa dziko
contrat pangano
coopérative chigwirizano
coucounage kuteteza
courriel kalata ya email
crédit-bail kubwereketsa
crédit de restructuration ndalama yatsopano
crédit ponctuel nkhongole zosatengedwa bwino
culture d'entreprise chikhalidwe cha chigwilizano
cyberespace zopezeka pa computer zochedwa cyberspace
cybermercaticien katswiri pa msika wa zokambilana pa makina a computer pa cyber
demande zolemba zofuna
dénicheur ogwira nchito bwino
développement durable chitukuko chokhazikika
discompteur obwezako mtengo
distribution gawanitsa
échange financier sinthanitsana
économie de marché maziko a chuma cha msika
économie en réseau maziko a chuma pa njira yokambilana
économie sociale maziko a chuma pa chikhalidwe
entreprise malonda
entreprise à consommateur en ligne malonda kufika ku ogula
essaimage kuzungulutsa
éthique des affaires lamulo la malonda
étude de marché kufufudza za msika
externalisation kufufuna ndi kupeza malonda
fabriqué en, à, au... kupangidwa mu...
flux de trésorerie ndalama zolowa
franchisage chilolezo
gagnant-gagnant kupambana-kupambana
gestion kayendetsedwe
gestion des relations avec la clientèle kudziwa kukambilana ndi makastomala
gestion du savoir kugwilitsa nchito nzeru
groupe de pression gulu
homme (femme) d'affaires munthu wa nchito za malonda mwamuna kapena mkazi
hypermarché sitolo la hypermarket
information en ligne mbiri pa zokambilana za pa makina a computer kudzera mu cyber
investisseur providentiel mponda matiki wabwino wa nchito za malonda
je parle votre (ta) langue ndilankhula chilankhulo chanu
jeune pousse zomera zing`no zing`ono
lèche-vitrines kuona malonda koma osagula
libre-service kuzichitira pa yekha
location avec option d’achat kubwereketsa
logiciel pologilamu ya mu makina a compyuta
magasin d'exposition chipinda cha chiwonetsero
magasin d'usine ntambi ya fakitare
manageur mkulu wa nchito
marchandisation kusintha kukhala katundu
marché msika
marchéage kusakaniza kwa za msika
marge brute d'autofinancement ndalama zolowa
mentor ounikira
mercaticien katswiri wa za msika
mercatique kutsatsa malonda
merci zikomo
mutuelle kampani yopereka chitetezo
navetteur okwera magalimoto,
masitima
négociant munthu wa nchito za malonda
offre msika
parrainage kukhalira kumbuyo
parraineur othandiza kupereka malonda patsogolo
personnalisation chifanizo
picoreur opeza phindu mwachinyengo
plan d'affaires pulano la malonda
post-marché ofesi la chisinsi
poulain kugwilitsa nchito chinthu molakwikwa
prix réduit kubwezako mtengo
produit katundu
publipostage kulengeza makalata
rapport (compte rendu) social kulengeza pa za chikhalidwe
redevance ndalama zolipira
remue-méninges kusinkhasikha
réponse optimale au consommateur kuyankha kastomala mofunikira
restauration rapide malonda a chakudya chofunika musanga
résultat net d’exploitation ndalama zopezeka pambuyo nkhoma msonkho
rotation kuzungulira
salle des marchés chipinda chicitira malonda
sans usine palibe fakitare la zomera
savoir-faire kudziwa
service au volant nchito yozungulira
service d'appui nchito yothandizira
service de clientèle nchito yothandizira makastomala
société (commerciale) kampani
supermarché sitolo la supermarket
surréservation upezelatu malo ya ambiri
technique de pointe kuya pa za makina
téléachat kugulu kogwiritsa nchito lamya
télémarché msika wa pa lamya
télétravailleur kukonzekera ulendo pogwiritsa nchito lamya
tenante mwini wa
tendance structurelle njira yoendetsera zinthu
Toile njira yogwilizirana ya pa internet
tontine kusonka
valeur vedette kukhala ndi katundu wa malonda mwamatsenga
veille économique kudzuka kwa maziko a chuma
vendeur munthu ogulitsa
voyagiste wa nchito yoendera
zone euro dera la euro

Note  : le nyanja (appelé aussi chinyanja, chewa et chichewa) appartient à la famille des langues bantoues. C’est la langue nationale du Malawi et une des sept langues officielles africaines de la Zambie. Il est aussi parlé au Mozambique et au Zimbabwe.

Si vous avez remarqué une erreur ou un oubli, ayez l'obligeance de nous en informer en envoyant un message au responsable du site :

Retour au sommaire des langues
Retour au sommaire général