Logo de l'APFA

QUELQUES MOTS DES AFFAIRES EN SLOVAQUE

Auteur : Ján Taraba


L'affichage correct de cette page nécessite qu'une police répondant ŕ la norme Unicode (Arial Unicode MS par exemple) soit installée sur votre ordinateur.
Si votre navigateur n'affiche pas correctement cette page, cliquez ici

En cliquant sur un terme français souligné, vous obtenez l'affichage de sa définition.

FRANÇAIS SLOVENČINA
acheteur kupujúci
acteur planétaire globálny hráč
affaires obchodovanie,
podnikanie
aide en ligne horúca linka
album de presse knižný album
argent du cœur peniaze od rodiny a priateľov
au revoir dovidenia
besoins potreby
bonjour dobrý deň
capital-risque rizikový kapitál
chaîne logistique logistická sieť,
prepravný reťazec
chevalier blanc biely rytier
client klient,
zákazník
coentreprise podnik so spoločnou majetkovou účasťou
cœur de métier jadro podnikateľskej aktivity
commerce obchod
commerce en ligne elektronické obchodovanie
commerce équitable čestný/slušný obchod
comptant peňažná hotovosť
conditions internationales de vente (CIV) dodacie podmienky v medzinárodnom obchode
contrat zmluva
coopérative družstvo
coucounage domased
courriel mailová adresa
crédit-bail nájomná zmluva
culture d'entreprise podnikateľská kultúra
demande dopyt,
žiadosť
dénicheur prehľadávač topcien
développement durable trvalo udržateľný rozvoj
discompteur diskontná predajňa
distribution distribúcia,
rozdeľovanie
échange financier swapová operácia
économie de marché trhová ekonomika
économie en réseau sieťová ekonomika
économie sociale sociálne orientovaná ekonomika
entreprise podnik
entreprise ŕ consommateur en ligne obchodovanie on-line,
kúpa a predaj on line
essaimage osamostatnenie dcérskej spoločnosti
éthique des affaires podnikateľská etika
externalisation externalizácia služieb
fabriqué en, ŕ, au... vyrobené v... (názov krajiny)
franchisage podnikanie v licencii
gagnant-gagnant obojstranná výhoda,
zisk pre obidve [zmluvné] strany
gestion riadenie
gestion des relations avec la clientčle riadenie siete zákazníkov
gestion du savoir znalostný manažment
groupe de pression nátlaková skupina,
záujmová skupina
jeune pousse nový podnik
juste-ŕ-temps v pravý čas
lčche-vitrines nákupný maniak,
kupujúci,
ktorý ozíza výklady
libre-service samoobsluha
manageur manažér
marchandisage komercializácia výrobnej činnosti
marché trh
mentor tútor,
majster odborného výcviku
mercaticien odbytár
mercatique výskum trhu
merci vďaka
mutuelle vzájomná poisťovňa
navetteur dochádzajúci pracovník,
zamestnanec bývajúci mimo sídla firmy
offre ponuka
parrainage ponzorstvo
personnalisation výroba na objednávku/na zákazku
picoreur akciový vymetač regálov
plan d'affaires podnikateľský plán
poulain mladý adept,
elév
pourriel obežníkový mail
produit výrobok
publipostage zásielkový predaj,
poštová reklama
rapport (compte rendu) social sociálna správa
redevance poplatok
remue-méninges burza nápadov
réponse optimale au consommateur pružná reakcia na požiadavky zákazníka
restauration rapide rýchle občerstvenie
résultat net d’exploitation čistý zisk po zdanení
rotation rotácia,
obrat
sans usine závod bez vlastnej súčiastkovej základne
savoir-faire informácie o technologickom procese
service au volant služby motoristom za volantom
service d'appui podpora výroby
service de clientčle služba zákazníkom,
oddelenie styku so zákazníkmi
surréservation nadrezervácia
technique de pointe špičková technológia
téléachat telenákup
télétravailleur pracujúci doma
tenante koncemovy podnik
tendance structurelle smerovanie
Toile celosvetová počítačová sieť
veille économique hospodárska špionáž
vendeur predávajúci
voyagiste podnikateľ v cestovom ruchu
zone euro eurozóna

Vous pouvez consulter deux sites qui donnent une présentation du slovaque en français :
l'encyclopédie libre Wikipédia et Lexilogos

Si vous avez remarqué une erreur ou un oubli, ayez l'obligeance de nous en informer en envoyant un message au responsable du site :

Retour au sommaire des langues
Retour au sommaire général