Logo de l'APFA

QUELQUES MOTS DES AFFAIRES EN TCHČQUE

Auteur : Département des langues étrangčres de la Faculté d'économie de l'Université de la Bohčme de l'Ouest (Plzen)


L'affichage correct de cette page nécessite qu'une police répondant ŕ la norme Unicode (Arial Unicode MS par exemple) soit installée sur votre ordinateur.
Si votre navigateur n'affiche pas correctement cette page, cliquez ici

En cliquant sur un terme français souligné, vous obtenez l'affichage de sa définition.

FRANÇAIS ČEŠTINA
acheteur nákupčí,
kupující
acteur planétaire celosvĕtový hráč
affaires obchodování,
obchody
aide en ligne linka pomoci
album de presse přehled tisku
argent du cœur finanční podpora (injekce) pro začínající podnikatele
arrosage spamování,
rozesílání spamů
au revoir na shledanou
banque de données databáze,
databanka
besoins potřeby,
požadavky
bonjour dobrý den
capital-risque riziková investice,
rizikový kapitál
centre commercial nákupní centrum
chaîne logistique dodavatelský řetĕzec
chevalier blanc bílý kůň,
akviziční firma
client odbĕratel,
zákazník
coentreprise společni podník
cœur de métier základní,
hlavní obchodní činnost
commerce obchod
commerce en ligne internetový obchod
commerce équitable spravedlivý obchod
comptant hotovost
conditions internationales de vente (CIV) mezinárodní podmínky při dodání zboží
contrat smlouva
coopérative družstvo,
družstevní podnik
coucounage zakuklení se doma,
nakupování z domova pouze přes internet
courriel elektronická pošta
crédit-bail nájemní prodej,
úvĕrový nájem
culture d'entreprise firemní kultura,
firemní identita
cyberespace prostor na internetové síti
cyberformation e-learningové vzdĕlávání
cybermercaticien odborník na internetový marketing
demande poptávka
dénicheur vyhledávač srovnávající ceny
développement durable trvale udržitelný rozvoj
discompteur diskontér,
makléř
distribution distribuce
échange financier finanční výmĕna
économie de marché tržní hospodářství,
tržní ekonomika
économie en réseau Internetová ekonomika
économie sociale firemní ekonomika,
sociální ekonomika
entreprise podnik
entreprise ŕ consommateur en ligne internetový obchod
essaimage rojení,
rozesetí (firem),
vedlejší produkt
éthique des affaires obchodní etika
externalisation ?
fabriqué en, ŕ, au... vyrobeno v...
franchisage franšíza
gagnant-gagnant vyhrát za každou cenu
gestion řízení
gestion des relations avec la clientčle řízení vztahů se zákazníky
gestion du savoir znalostní management
groupe de pression lobistická skupina
investisseur providentiel dobrá duše obchodu
je parle votre (ta) langue mluvím vaším jazykem,
rozumíme si
jeune pousse začínající firma
juste-ŕ-temps momentální stav zásob
lčche-vitrines chození po obchodech
libre-service samoobsluha
location avec option d’achat nájem s nabídkou nákupu
logiciel ?
manageur manažer
marchandisage obchodní činnost,
prodej
marchandisation marketizace
marché trh
marchéage marketingový mix
mentor zkušený odborný poradce
mercaticien odbornik na marketing
mercatique marketing
merci dĕkuji
mutuelle vzájemná pojišťovna
navetteur dojíždĕjící (za prací)
offre nabídka
parrainage sponzorství
personnalisation výroba,
služba na zakázku,
služba na míru
picoreur zákazník zamĕřený na slevové akce
plan d'affaires obchodní,
podnikatelský plán
poulain žabec,
začátečník (ve firmĕ)
pourriel nevyžádaná elektronická pošta
produit výrobek
publipostage reklama do schránky
rapport (compte rendu) social souhrnné informace o firmĕ
redevance licenční poplatek,
autorský honorář
remue-méninges smršť nápadů
réponse optimale au consommateur efektivní odpovĕď zákazníkoví
restauration rapide rychlé občerstvení
résultat net d’exploitation čistý provozní zisk
rotation obrátkovost,
obrat
sans usine bez výrobní továrny
savoir-faire ?
service au volant nákup rychlého občerstvení z auta
service d'appui zamĕstnanecké zázemí,
administrativa
service de clientčle zákaznické služby
surréservation nadmĕrná rezervace
technique de pointe vyspĕlá technologie
téléachat nákup na dálku (na základĕ telefizní reklamy)
télétravailleur práce na dálku,
z domova
tenante koncermový podnik,
koncern
tendance structurelle ?
Toile internetová síť
tontine tantiéma
veille économique obchodní prozíravost
vendeur prodejce,
prodavač
voyagiste ?
zone euro euro zóna

L'équivalent tchčque en italique est une proposition des auteurs.

Le point d'interrogation indique que nous ne connaissons pas encore d'équivalent tchčque pour ce terme français (les Tchčques emploient le terme anglais correspondant).

Vous pouvez consulter deux sites qui donnent une présentation du tchčque en français :
l'encyclopédie libre Wikipédia et Lexilogos

Si vous avez remarqué une erreur ou un oubli, ayez l'obligeance de nous en informer en envoyant un message au responsable du site :

Retour au sommaire des langues
Retour au sommaire général