Quelques mot des affaires hongrois

Auteurs : Gyöngyvér Völgyes (liste initiale)
Suzanne Boizard et Anna Kampis (nouveaux termes et mise à jour)

FRANÇAIS MAGYARUL
acheteur vevő,
vásárló,
beszerző
acteur planétaire világ méretű szereplő
affaires üzlet
album de presse sajtó album
au revoir viszontlátásra
besoins szükségletek
bonjour jó napot kívánok
Bourse tőzsde
boutique hors taxes vámmentes üzlet
capacité d’autofinancement önfinanszírozó-képesség
capital-risque működő tőke
capitaux flottants szabad tőke
centre commercial bevázárió központ
centre d’affaires international üzletház,
uzleti központ
chaîne logistique logisztikai lánc
chevalier blanc fehér lovas
chevalier noir fekete lovas
client ügyfél
coentreprise vegyesvállalat
cœur de métier alaptevékenység
commerce kereskedelem
commerce en ligne on-line kereskedelem
comptant készpénzben,
készfizetés,
készpénzfizetés
conditions internationales de vente (CIV) nemzetközi értékesítési feltételek
contrat szerződés
coopérative szövetkezet
crédit additionnel áthidaló hitel,
kiegészité hitel,
póthitel
crédit-bail bérvásáriás,
önbérlet
crédit de restructuration szerkezet-átalakítási hitel,
szerkezet-átalakításra szolgáló
crédit ponctuel eseti hitel
culture d’entreprise vállalati kultúra
demande kereslet
développement durable fenntartható fejlődés
distribution forgalmazás,
elosztás
échange financier (csereügylet) koébinált devizaügylet
économie de marché piacgazdaság
entreprise vállalat
essaimage szárnyrabocsátás
éthique des affaires üzleti etika
étude de marché piackutatás,
piacelemzés
externalisation kiszervezés
fabriqué en, à, au… …-ban, …-ben gyártott,
készült …-ban, …-ben
flux de trésorerie pénzfolyam,
pénzáramiás
gestion irányitás (gazdasági irányitás),
vezetés
gestion du savoir tudás menedzselés
groupe de pression nyomás gyakorló csoport
homme d’affaires üzletember
jeune pousse fiatal hajtás
juste-à-temps pont időben
lèche-vitrines kirakat nézés
libre-service önkiszolgáló (bolt)
location avec option d’achat vételi opciót tartalmazó bérlet (-i szerződés)
magasin d’exposition bemutatóterem
magasin d’usine termelői bolt (üzlet)
manageur manager
marchandisage kereskedelem forgalom-ösztözés,
polc-szervíz
marché piac
marge brute d’autofinancement bruttó önfinanszírozási kapacitás
mentor mentor
mercaticien piacelemző
mercatique piacelemzés
merci köszönöm
mutuelle önsegélyező,
kiegészítő egészség biztosítás
navetteur ingázó
négociant negociáló (forgalmazó, értékpapiré)
offre ajánlat,
kínálat
parrainage védnökség támogatás
parraineur védnök támogató
personnalisation személyre szabottság
picoreur csipegető
plan d’affaires üzleti terv
post-marché lebonyolitás
poulain csikó
prix réduit árkedvezmény,
árcsökkentés
produit termék
publipostage levélreklám,
vagy reklámlevél,
címjegyzék
rachat d’entreprise par ses salariés munkavállalót tulajdonszerzés
rapport (compte rendu) social szociális jelentés /beszámoló
redevance szabadalmi díj
remue-méninges ötlebörze
restauration rapide gyors étterem
résultat net d’exploitation nettó üzemi eredmény
rotation rotáció
salle des marchés aréna
sans usine üzem nélkül
service d’appui támogató szolgáltatás
service de clientèle ügyfélszolgálat
société (commerciale) kereskedelmi vállalat,
kereskedelmi cég
supermarché ABC-áruház,
nagy-áruház
surréservation túlfoglalás
technique de pointe csúcstechnika
téléachat televásárlás,
távvásárlás
télémarché telekínálat,
telebolt,
telelista
télétravailleur táv-munkás
tendance structurelle főirány,
fővonal,
főcsapás
valeur vedette listavezető értékpapir
veille économique gazdasàgi éberség
vendeur eladó,
értékes
voyagiste utaztató,
utazásszervező
zone euro euró-övezet

Vous pouvez consulter deux sites qui donnent une présentation du hongrois en français :
l’encyclopédie libre Wikipédia et Lexilogos

Si vous avez remarqué une erreur ou un oubli, ayez l’obligeance de nous en informer en envoyant un message au responsable du site.