Quelques mots des affaires en bemba

Auteur : Bridget Muvunda

Coordonnateurs : Jean-Luc Taradel et Aurélie Layemard

FRANÇAIS BEMBA
acheteur kashita
acteur planétaire uwafwangalo fyapa lwalwala
affaires amakwebo
aide en ligne ubwafwilisho bwapa interneti
album de presse icitabo ca kusungilamo ilyashi
argent du cœur temwa indalama
arrosage ukutapilila
attaquant kasansa
au revoir shalenipo
banque de données umwakusungila ilyashi
besoins ifikabilwa
bonjour mwashibukeni
Bourse umushika wamakwebo
boutique hors taxes ituka umo tabalipilisha umusonko
capacité d’autofinancement imishile ya indalama
capital-risque umwakubikisha indalama
capitaux flottants indalama ishingi
centre commercial ncende uko bashitisha
centre d’affaires international umushika we sonde lyonse
chaîne logistique umupita ifibombelo
chevalier blanc ubushiku fyaenda bwino
chevalier noir ubushiku tafyendele bwino
client uyushita cila inshita
coentreprise ukubombela pamo
cœur de métier umutima waku
commerce amakwebo
commerce en ligne amakwebo yapa interneti
commerce équitable umulinganya mumakwebo
comptant indalama
conditions internationales de vente (CIV) ifyakukonka pakushitisha isonde lyonse
contrat icipangano
coopérative icima
coucounage ukupanga akabungwe
courriel kalata wapa interneti
crédit additionnel indalama ishileisa
crédit-bail ukusonkesha
crédit de restructuration indalama ishipya
crédit ponctuel ukumona inkongole
culture d’entreprise ifishilano fya kabungwe
cyberespace ncende yacimpashanya
cybermercaticien ncenshi mumakwebo yacimpashanya
demande ukwipusha munkalata
dénicheur kamona
développement durable ubuyantashi bwa kubelelela
discompteur uufumyako
distribution ukusalanganya
échange financier ukukabushanya
économie de marché ubunonshi bwapa mushika
économie en réseau ubunonshi bwa munsale
économie sociale ubunonshi bwa mikalile yabantu
entreprise akabungwe kamakwebo
entreprise à consommateur en ligne amakwebo ukuya kubashita
essaimage ukushingulusha
éthique des affaires ifyakukonka mumakwebo
étude de marché ukufwailisha pa mushika
externalisation ukufwailisha
fabriqué en, à, au… ukupangwa ku…
flux de trésorerie ifyo indalama shileisa
franchisage ukusuminisha
gagnant-gagnant ukucimfya-cimfwa
gestion ukwangalila imibombele
gestion des relations avec la clientèle ukutungulula bwino ifyakutangata abantu abaleshita
gestion du savoir ukutungulula bwino amano
groupe de pression utubungwe twakusambilishanyamo
homme (femme) d’affaires uwamakwebo
hypermarché umushika ukusangwa ifingi
information en ligne ilyashi lyacimpashanya
investisseur providentiel kabikisha wacuma
je parle votre (ta) langue nanda icitundu cenu
jeune pousse menwamenwa
lèche-vitrines ukukumbwa ifyo batantika ifyakushitisha mumatuuka.
libre-service ukuitangata
location avec option d’achat ukusonkesha
logiciel ifibombelo fyamuli kompyuta
magasin d’exposition umuputule wakulangishishamo
magasin d’usine ukobapanga ifintu
manageur uwangalila imilimo
marchandisation ukupilibulwa mucipe cakubomfya
marché umushika
marchéage ukusankana kwamishika
marge brute d’autofinancement imishile ya indalama
mentor kafundisha
mercaticien incenshi mufyamakwebo
mercatique ukusombola amakwebo
merci twatotela
mutuelle akampani kakusungishako icuma cakubomfya kuntansh
navetteur abanina ba saca
négociant uushitisha
offre ukupela
parrainage ukutungililwa ukupitila mukupela ubwafwilisho
parraineur uutungilila
personnalisation ukubika ifintu kwati fyobe ifishili fyobe
picoreur utola ifisabo
plan d’affaires ubupekanyo bwakubomba mumakwebo
post-marché iofeshi lyakunuma
poulain ukubomfya ifintu buluku buluku
pourriel umusangwa amakalata,
ilyashi pali kompyuta
prix réduit ukubweshako umutengo
produit icatumbukamo,
icapangwamo,
icafumamo
publipostage ukusabankanya kwa kalata mukufikapo
rachat d’entreprise par ses salariés inshila yakucitilamo ifintu
rapport (compte rendu) social ilyashi pa mikalile
redevance umutengo walipilishiwa/indalama
remue-méninges ukupitulukamo mumatontonkanyo
réponse optimale au consommateur ukutangata kashita nesubilo
restauration rapide umwakupanga ifyakulya fyamukwangufyanya
résultat net d’exploitation indalama shishala panuma yakufumyamo umusonko
rotation ifyakulya fyakwakanya,
ukuleka e.g incito
salle des marchés umuputule wakushitishishamo
sans usine ukwabula umwakupangila ifipe
savoir-faire ukwishiba ifyi cilecitika
service au volant ukutangata kwakushingulukamo
service d’appui ukutangata kwakutungilila
service de clientèle ukutangata kashita
société (commerciale) akampani
supermarché ituka ilikalamba umwakushita ifintu
surréservation ukulomba ifipulilemo
technique de pointe amino yailako pamulu
téléachat ukushita ifintu ukubomfya lamya
télémarché ukushitisha pa lamya
télétravailleur ukupekanya imyendele ukubomfya lamya
tenante umwine
tendance structurelle umubelo
Toile umusango wapali komputa uwakulanshanishishamo
tontine ukusonka
valeur vedette glamour stock
veille économique ukututubuka kwabunonshi
vendeur ifipe ifyacindama ifyamutengo
voyagiste uwakutandala
zone euro incende ya euro

Vous pouvez consulter un site qui donne une présentation sommaire du bemba : l’encyclopédie libre Wikipédia

Si vous avez remarqué une erreur ou un oubli, ayez l’obligeance de nous en informer en envoyant un message au responsable du site.