Quelques mots des affaires en bulgare

Auteurs : Tania Dimitrova, Dimitrichka Kostova, Roumiana Kovatcheva, Liouben Lekov, Gérard Leyzieux, Gergana Shtereva

FRANÇAIS БЪЛГАРСКИ
acheteur купувач
acteur planétaire водещо предприятие в световен мащаб
affaires дела,
сделки
aide en ligne гореща линия
album de presse албум с материали от пресата
argent du cœur финансова помощ на приятелски начала
arrosage широко разпространие
attaquant фирма-акула
au revoir довиждане
banque de données база данни
besoins нужди,
потребности
bonjour добър ден
Bourse борса
boutique hors taxes безмитен магазин
capacité d’autofinancement способност за самофинансиране
capital-risque влагане на капитал с риск
capitaux flottants « горещи пари »,
плаващи капитали
centre commercial търговски център
centre d’affaires international международен бизнес център
chaîne logistique логистична верига,
верига на доставките
chevalier blanc бял рицар
chevalier noir « черен рицар »,
компания-похитител
client клиент
coentreprise съвместно предприятие
cœur de métier основна дейност
commerce търговия
commerce en ligne електронна търговия
commerce équitable справедлива търговия (спрямо раэвиващите се страни)
comptant в брой
conditions internationales de vente (CIV) международни условия за тьрговия (МУТ)
contrat договор
coopérative кооперация
coucounage затворена икономика,
самозадоволяване
courriel електронна поща
crédit additionnel нов допълнителен кредит
crédit-bail договор за аренда
crédit de restructuration допълнително средносрочно кредитиране
crédit ponctuel целеви кредит
culture d’entreprise фирмена култура
cyberespace кибер пространство
cyberformation електронно обучение
cybermercaticien специалист по е-маркетинг
demande търсене
dénicheur електронна търсачка за изгодни покупки
développement durable устойчиво развитие
discompteur специалист по търговските отстъпки
distribution разпределение,
разпространение
échange financier размяна на финансови задължения
économie de marché пазарна икономика
économie en réseau мрежова икономика
économie sociale социална икономика
entreprise предприятие,
фирма
entreprise à consommateur en ligne търговия от предприятие към потребител
essaimage размножаване на филиалите
éthique des affaires бизнес етика,
делови етикет
étude de marché проучване на пазара
externalisation изнасяне на фирмена дейност
fabriqué en, à, au… произведено в…
flux de trésorerie паричен поток
franchisage франкировка
gagnant-gagnant взаимноизгоден
gestion управление
gestion des relations avec la clientèle управление на връзките с клиенти
gestion du savoir управление на интелектуалните ресурси
groupe de pression група за натиск,
застъпническа група,
представителство на интереси
homme d’affaires търговски агент,
търговски посредник
hypermarché голям супермаркет,
хипермаркет
investisseur providentiel бизнес ангел
je parle votre (ta) langue говоря вашия език
jeune pousse ново проспериращо предпиятие
juste-à-temps точно навреме
lèche-vitrines пазаруване
libre-service самообслужване,
заведение на самообслужване
location avec option d’achat дългосрочна аренда
logiciel софтуер,
програмно осигуряване
magasin d’exposition изложба-базар
magasin d’usine магазин към завод
manageur управител,
ръководител
marchandisage продажбена техника
marchandisation навлизане на пазара в публична сфера
marché пазар
marchéage маркетинг микс
marge brute d’autofinancement обща норма на самофинансиране
mentor наставник
mercaticien маркетолог,
специалист по маркетинг
mercatique маркетинг
merci благодаря
mutuelle компания за взаимно застраховане
navetteur прихождащ на работа
négociant търговец
offre предложение,
оферта
parrainage спомоществователство,
спонсорство
parraineur спомоществовател,
спонсор
personnalisation изработване по поръчка
picoreur ценово ориентиран потребител
plan d’affaires бизнес план
post-marché административна обработка на сделките
poulain подопечен,
обучаем,
наставляван
pourriel нежелано електронно съобщение
prix réduit намалена цена
produit продукт
publipostage продажба по пощата
rachat d’entreprise par ses salariés изкупуване на акции от компанията
rapport (compte rendu) social социална отговорност
redevance лицензионна такса
remue-méninges мозъчна атака
réponse optimale au consommateur ефикасен потребителски оттовор
restauration rapide заведение за бързо хранене
résultat net d’exploitation чиста текуща печалба след облагане
rotation стокооборот,
текучество
salle des marchés работна зала на борсата
sans usine предприятие без производствена дейност
savoir-faire производствени тайни
service au volant обслужване на волана
service d’appui подпомагащ отдел
service de clientèle потребителско обслужване
société (commerciale) дружество
supermarché супермаркет
surréservation свръхрезервация
technique de pointe висока технология
téléachat телепродажба
télémarché телепазар
télétravailleur работещ дистанционно,
без офис
tenante холдингово дружество
tendance structurelle структурна тенденция
Toile глобална мрежа,
глобално интернет пространство
tontine тонтина,
обединение на вложители
valeur vedette първокласни ценни книги на борсата
veille économique събиране и обоработване на икономическа информация
vendeur продавач
voyagiste туроператор,
пътническа агенция
zone euro еврозоната

Vous pouvez consulter deux sites qui donnent une présentation du bulgare en français :
l’encyclopédie libre Wikipédia et Lexilogos

Si vous avez remarqué une erreur ou un oubli, ou si vous pouvez proposer un équivalent, ayez l’obligeance d’envoyer un message au responsable du site.