Quelques mots des affaires en letton

Auteur : Inta Murane

FRANÇAIS LATVIETIS
acheteur pircējs
acteur planétaire *
affaires darījumi,
bizness
aide en ligne uzziņu dienesta pakalpojumi
album de presse publikācijas par uzņēmumu
argent du cœur ģimenes ieguldījumi
arrosage *
au revoir uz redzēšanos
banque de données *
besoins vajadzības,
prasības
bonjour labdien
capital-risque *
centre commercial *
chaîne logistique pakalpojumi
chevalier blanc *
client klients
coentreprise kopuzņēmums
cœur de métier pamatnodarbošanās
commerce *
commerce en ligne tirdzniecība internetā
commerce équitable taisnīga tirdzniecība
comptant skaidrā naudā
conditions internationales de vente (CIV) starptautiskie pārdošanas nosacījumi
contrat līgums
coopérative kooperatīvs
coucounage labvēlīgs režīms
courriel elektroniskais pasts
crédit-bail *
culture d’entreprise uzņēmuma kultūra
cyberespace *
cyberformation *
cybermercaticien *
demande pieprasījums,
prasība
dénicheur programma atradējs,
atklājējs
développement durable ilgstoša attīstība
discompteur diskontētājs
distribution *
échange financier mijmaiņas darījums
économie de marché tirgus ekonomika
économie en réseau tīkla ekonomika
économie sociale sociālā ekonomika
entreprise uzņēmums
entreprise à consommateur en ligne *
essaimage *
éthique des affaires darījumu ētika,
biznesa ētika
externalisation līgumdarbu piesaistīšana
fabriqué en, à, au… ražots…
franchisage *
gagnant-gagnant abpusēji izdevīgs sarunu rezultāts
gestion *
gestion des relations avec la clientèle klientu apkalpošanas vadība
gestion du savoir zināšanu vadība
groupe de pression lobiji,
spiediena grupa
investisseur providentiel *
je parle votre (ta) langue *
jeune pousse jauno tehnoloģiu uzņēmums
juste-à-temps *
lèche-vitrines veikalu skatlogu aplūkotājs
libre-service *
location avec option d’achat *
logiciel *
manageur menedžeris,
vadītājs,
vadītāja
marchandisage tirdzniecības veicināšana
marchandisation *
marché *
marchéage *
mentor vadītājs,
padomdevējs
mercaticien mārketinga vadītājs
mercatique tirdzniecības
merci paldies
mutuelle savstarpēja
navetteur mēneša biļetes īpašnieks
offre piedāvājums
parrainage atbalsts,
sponsorēšana
personnalisation personalizācija
picoreur *
plan d’affaires biznesa plāns
poulain debitants
pourriel surogātpasts
produit ražojums,
ieņēmums
publipostage nosūtīšana pa pastu
rapport (compte rendu) social pārskats,
ziņojums
redevance maksa,
abonentmaksa
remue-méninges ideju apmaiņa
réponse optimale au consommateur optimāla atbilde patērētājam
restauration rapide ātrās ēdināšanas uzņēmums
résultat net d’exploitation ekspluatācijas neto rādītājs
rotation rotācija
sans usine *
savoir-faire prasme
service au volant restorāns automobilistiem
service d’appui atbalsta dienests
service de clientèle klientu apkalpošana
surréservation virsrezervēšana
technique de pointe jaunākā tehnika
téléachat *
télétravailleur mazbiroja darbinieks,
kurš strādā ārpus uzņēmuma,
izmantojot internetu
tenante daļa,
ieguldījums,
turēšana
tendance structurelle tendence,
virziens
ievirze
Toile Tīmeklis
tontine *
veille économique sekošana līdzi ekonomikas jautājumiem
vendeur pārdevējs
voyagiste tūrisma braucienu organizēšanas aģents
zone euro eiro zona

L’astérisque indique que l’équivalent sera donné ultérieurement.

Vous pouvez consulter deux sites qui donnent une présentation du letton en français :
l’encyclopédie libre Wikipédia et Lexilogos

Si vous avez remarqué une erreur ou un oubli, ayez l’obligeance de nous en informer en envoyant un message au responsable du site.