Quelques mots des affaires en polonais

Auteur : Marek Zajac

FRANÇAIS POLSKI
acheteur kupujący
acteur planétaire globalne przedsiębiorstwo
affaires biznes,
interes,
interesy
aide en ligne gorąca linia
album de presse materiały prasowe
argent du cœur pieniądze z serca
arrosage *
attaquant « najeżdżca » (o kupującym na giełdzie)
au revoir do widzenia
banque de données *
besoins potrzeby
bonjour dzień dobry
Bourse giełda
boutique hors taxes sklep bezcłowy
capacité d’autofinancement zdolność samofinansowania
capital-risque kapitał na przedsięwzięcie (kapitał ryzyka)
capitaux flottants « gorący pieniądz »
centre commercial centrum handlowe
centre d’affaires international międzynarodowe centrum biznesu
chaîne logistique zarządzanie łańcuchem dostaw
chevalier blanc « biały rycerz »
chevalier noir « czarny rycerz »
client klient
coentreprise wspólne przedsięwzięcie
cœur de métier podstawowa działalność
commerce handel
commerce en ligne e-handel
commerce équitable sprawiedliwy handel
comptant gotówka
conditions internationales de vente (CIV) międzynarodowe reguły handlu
contrat kontrakt,
umowa
coopérative spółdzielnia
coucounage zamykanie się w domu (w kokonie)
courriel poczta elektroniczna
crédit additionnel kredyt dodatkiwy (z przeznaczeniem na restrukturyzację długu)
crédit-bail *
crédit de restructuration kredyt restukturyzacyjny
crédit ponctuel kredyt punktowy
culture d’entreprise kultura przedsiębiorstwa
cyberespace *
cyberformation *
cybermercaticien *
demande popyt
dénicheur multiwyszukiwarka
développement durable trwały rozwój
discompteur tani sklep
distribution dystrybucja
échange financier transakcja swapowa
économie de marché gospodarka rynkowa
économie en réseau ekonomia sieciowa
économie sociale gospodarka społeczna
entreprise przedsiębiorstwo
entreprise à consommateur en ligne sklep internetowy,
handel internetowy
essaimage « odkręcenie »
éthique des affaires etyka w biznesie
étude de marché badanie rynku
externalisation korzystanie z obsługi zewnętrznej
fabriqué en, à, au… wyprodukowane w…
flux de trésorerie suma tworzona z czystego zysku
franchisage *
gagnant-gagnant sytuacja,
w której nie ma przegranych
gestion zarządzanie
gestion des relations avec la clientèle zarządzanie kontaktami z klientami,
system relacji z klientami
gestion du savoir zarządzanie wiedzą
groupe de pression grupa nacisku
homme d’affaires biznemen
hypermarché dom towarowy
investisseur providentiel *
je parle votre (ta) langue mówię wasz (twój) język
jeune pousse *
juste-à-temps « na czas »
lèche-vitrines « lizanie witryn sklepowych »
libre-service samoobsługa
location avec option d’achat wynajem,
dzierżawa z opcją kupna
logiciel oprogramowanie
magasin d’exposition salon sprzedaży
magasin d’usine sklep przyzakładowy
manageur menedżer
marchandisage organizacja zbytu towarów,
komercjalizacja
marchandisation *
marché rynek
marchéage *
marge brute d’autofinancement (suma tworzona z czystego zysku)
mentor szkoleniowiec,
trener
mercaticien marketingowiec
mercatique marketing
merci dziękuję
mutuelle towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
navetteur osoba przemieszczająca się pomiędzy miejscem pracy i domem
négociant kupiec,
handlowiec
offre podaż,
oferta
parrainage *
parraineur *
personnalisation indywidualizacja
picoreur « łowca promocji »,
klient kupujący tanie towary,
głównie korzystający z promocji i obniżek cen
plan d’affaires *
post-marché czynności administracynje
poulain podopieczny,
młody stażem pracownik pod opieką przełożonego
pourriel wiadomość-śmieć
prix réduit cena zaniżona
produit produkt
publipostage korespondencja seryjna,
wysyłka pocztą
rachat d’entreprise par ses salariés wykup przedsiębiorstwa przez pracowników
rapport (compte rendu) social *
redevance opłata,
opłata licencyjna,
należność,
tantiema
remue-méninges burza mózgów
réponse optimale au consommateur żańcuch dostaw zorientowany na klienta
restauration rapide bar szybkiej obsżugi
résultat net d’exploitation zysk operacyjny netto po opodatkowaniu
rotation rotacja,
fluktuacja
salle des marchés sala giełdowa
sans usine firma, która zleca wykjonanie prac podwykonawcom, a sama koncentruje się na marketingu produktu
savoir-faire specjalistyczna wiedza
service au volant dla zmotoryzowanych
service d’appui ośrodek wsparcia operacyjnego
service de clientèle dział obsługi klienta,
recepcja
société (commerciale) spółka (handlowa)
supermarché sam spożywczy
surréservation rezerwacja większej ilości miejsc,
niż jest ich w rzeczywistości (np. samolot, hotel)
technique de pointe najnowocześniejsza technologia
téléachat zakupy przy pomocy technik tv
télémarché *
télétravailleur telepracownik
tenante firma zarządzająca portfelem akcji,
grupa kapitałowa,
pakiet kontrolny
tendance structurelle tendencja
Toile Sieć
tontine *
valeur vedette udziały « czarujące »
veille économique *
vendeur sprzedawca,
sprzedający
voyagiste akwizytor wycieczek
zone euro strefa euro

Les textes polonais en italique sont des commentaires de l’auteur.

L’astérisque indique que l’équivalent polonais sera donné ultérieurement.

Vous pouvez consulter deux sites qui donnent une présentation en français du polonais :
l’encyclopédie libre Wikipédia et Lexilogos

Si vous avez remarqué une erreur ou un oubli, ayez l’obligeance de nous en informer en envoyant un message au responsable du site.